Špecializovaná organizácia na ochranu kvality podzemných vôd
   Špecializovaná organizácia na ochranu kvality podzemných vôd

Špecializovaná organizácia na ochranu kvality podzemných vôd - prieskum znečistenia, riziková analýza, ekologický audit, sanácia, hydrogeológia, inžinierska geológia, laboratórne práce,...   
Špecializovaná organizácia na ochranu kvality podzemných vôd - prieskum znečistenia, riziková analýza, ekologický audit, sanácia, hydrogeológia, inžinierska geológia, laboratórne práce,...


   Profil spoločnosti

Hydrogeológia

   Služby
      Životné prostredie
      Hydrogeológia
      Inžinierska geológia
      Laboratórne práce

Podzemné vody

   Referencie   Kontakt

English version


Služby

Životné prostredie:
 • Prieskum znečistenia
 • Riziková analýza
 • Ekologický audit
 • Sanácia
 • Odpadové hospodárstvo
 • Likvidácia nebezpečných odpadov
 • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
 • Monitoring vybraných zložiek ŽP
 • Ekologický dozor pri stavbách

 • Hydrogeológia:
 • Hydrogeologický prieskum (vyhľadanie nových zdrojov, zachytávanie, ochrana a sanácia)
 • Navrhovanie pásiem hygienickej ochrany (PHO) zdrojov pitných vôd
 • Hydrogeologické posudky
 • Úpravy vody v horninovom prostredí
 • Úpravy vôd v technologických zariadeniach

 • Inžinierska geológia:
 • Inžinierskogeologické prieskumy pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu
 • Návrh a odvodnenie stavebných jám
 • Poľné geotechnické skúšky

 • Laboratórne práce:
 • Základné chemické rozbory zemín a vôd
  • - pri riešení ekologických problémov
   - pre monitoring odpadových vôd
   - pre monitoring podzemných vôd
  Webstránky vytvoril www.Aweb.sk